FORTUNA- , ". . .

'- . BROD NA KUPI . . .

- . .10 , - .
KRISTINA.

101 - . , ! . . .

Bijela Ruza Ravna Gora. . Ravna Gora " , .
: " : kostel . .

"PRIGROFU"- - 20 .
: .

- . , .
.

(MERKAS) . - , . . , , .

 

Contact

zipi - 052-2642805

zehava - 052-2215550

david - 052-5567923

dzior511@gmail.com


Map


ìçõ ìäâãìä


îé÷åí

áëðéñä ìëôø ÷èï, äð÷øà IS’EVNICA (àéùáðéöä), áôéðä ÷ñåîä áîôâù áéï ùðé ðçìéí, ðîöà áéú ëôøé , äîù÷éó òì ðåó ÷ñåí ùì öôåï ÷øåàèéä. äëôø àéùáðéöä ðîöà áñîåê ìòééøú äâáåì BROD NA KUPI òì âáåì ñìåáðéä-÷øåàèéä. äëôø ðîöà áìá ùîåøú èáò äëåììú éòøåú, ðçìéí, îôìéí åàèø÷öéåú èáò àçøåú. áçöø äáéú ðùôê ðçì ä- CURAK (öåø÷) ìúåê ðçì KUPICA (÷åôéöä) åîùí æåøîéí äîéí ìðäø ä KUPA äîùîù ëâáåì èáòé áéï ÷øåàèéä ìñìåáðéä.