• - 2
  • - 1
  • - 2
  • ' - 2.5
  • - 2
  • - 3
    • :
      . . .

 

Contact

zipi - 052-2642805

zehava - 052-2215550

david - 052-5567923

dzior511@gmail.com


Map


ìçõ ìäâãìä


îé÷åí

áëðéñä ìëôø ÷èï, äð÷øà IS’EVNICA (àéùáðéöä), áôéðä ÷ñåîä áîôâù áéï ùðé ðçìéí, ðîöà áéú ëôøé , äîù÷éó òì ðåó ÷ñåí ùì öôåï ÷øåàèéä. äëôø àéùáðéöä ðîöà áñîåê ìòééøú äâáåì BROD NA KUPI òì âáåì ñìåáðéä-÷øåàèéä. äëôø ðîöà áìá ùîåøú èáò äëåììú éòøåú, ðçìéí, îôìéí åàèø÷öéåú èáò àçøåú. áçöø äáéú ðùôê ðçì ä- CURAK (öåø÷) ìúåê ðçì KUPICA (÷åôéöä) åîùí æåøîéí äîéí ìðäø ä KUPA äîùîù ëâáåì èáòé áéï ÷øåàèéä ìñìåáðéä.